Εκτίμηση και αποτύπωση κινδύνων με στόχο την ασφαλή διαχείριση στρατηγικών υποδομών με χρήση GIS ή GIScience

Εφαρμογή GIS για την ασφαλή διαχείριση υποδομών με βάση την εκτίμηση και αποτύπωση κινδύνων