Εκπόνηση Μελετών

 

 • Υπηρεσίες Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)

Αναλυτικά :

 • Διαχείριση / Επεξεργασία  Vector και Raster δεδομένων.
 • Data acquisition and digitizing.
 • Data Preparation, Cleaning, Geoprocessing, Workflow Management.
 • Data structure organization.
 • Mapping, Cartographic Applications.
 • GIS Application.
 • Web Application development/Web Server Configuration.
 • Remote Sensing data Management and Expertise, Multi criteria analysis.
 • Εκπόνηση εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών με αντκείμενο τη χρήση ΓΠΣ.

 

 • Γεωλογικές Μελέτες

Αναλυτικά :

 • Σύνταξη μελετών  γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών
 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 • Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες
 • Σύνταξη – Ψηφιοποίση Γεωλογικών Χαρτών
 • Υδρολογικές – Υδρογεωλογικές Μελέτες

Αναλυτικά :

 • Σύνταξη Υδρογεωλογικών Χαρτών
 • Έρευνα-μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 • Υδρολογική Ανάλυση
 • Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη για τη Διάθεση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων
 • Γεωτεχνικές  Μελέτες

Αναλυτικά :

 • Μελέτες αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων
 • Μελέτες αντιμετώπισης  φαινομένων πλημμυρικού κινδύνου

 

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

Αναλυτικά:

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέων ή υφιστάμενων δραστηριοτήτων
 • Γεωφυσικές Μελέτες